سفارش تبلیغ
صبا

 

بسم الرب الشهدا والصدیقین

 

امام زمان (عج) در ادیان(همراه توضیحات مکتوب)

 

زیورحضرت داودازکتاب مقدس

1:در میان امتها گوئید خداوند سلطنت می گیردربع مسکونی پایدارمیشودوجنبش نخواهدخورد قومهارابه انصاف داوری خواهد نمود اسمان شادی کندوزمین مسرور گرددودریاوپری ان غرش نمایدصحرا و هرچه در ان است به وجد اید انگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهندکردزیراکه می ایدکه برای داوری جهان"می اید ربع مسکون رابه انصاف داوری خواهد کرد.مزمور96.

2:شریران مقطع خواهند شدواما منتظران خداوندوارث زمین خواهندشد.مزمور37.

3:ای خدا احکام خود رابه ملک زادهعطا فرماتا انکه قوم تورا به عدالت و فقرای تو را به انصاف حکم نمایدبه قوم کوههاسلامت وکویرهاعدالت برساندفقیران قوم تو را حکم نمایدوپسران مسکینان را نجات دهدوظالم را بشکند...در روزهایش صدیقان شکوفه خواهند نمودزیادتی سلامتی تا باقی بماند ماهد(خواهدبود)...از دریابه دریاواز نهربه اقصای زمین سلطنت خواهد نمود...بلکه تمامی ملوک به او کرنش خواهند نمودوتمامی امم او را بندگی خواهند کردزیراکه فقیر وقتی فریاد می کندومسکینی که نصرت کننده نداردخلاصی خواهد داد...مزمور27.

4:هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بودواماحلیمان وارث زمین خواهند شد.نزدخداوند ساکت شودومنتظراناوباش منتظر خداوند باش وطریق اورا نگهدارتا تورا به وراثت زمین برفرازد.مزمور37.

جاماسب نامه در کتاب (زندوهومن میسن)

1:جاماسب از قول استادش زرتشت خبر می دهد:پیش از ظهورسوشیانس پیمان شکنی ودروغ وبی دینی درجهان رواج می یابدومردم از خدا دوری جسته ظلم وفسادوفرومایگی اشکار می گردد همین هانیز اوضاع جهان را دگرگون ساخته زمینه رابرای ظهورنجات دهنده مساعدمیگردند.

وقایعی که مسادف باظهورمیشودعبارت است ازعلامات شگفت انگیزی که در اسمان پدید می اید(کف دست نورانی)ودال بر امدن شهرایزد میباشدوفرشتگان از شرق وغرب به فرمان اوفرستاده می شودوبه همه دنیاپیام می فرستد اما اشخاص شروراو را انکارمیکنندوکاذب می شمارندونگهبانان پیروزگراسمانهاوزمینهادر برابراوسرفرود می اورند.کتاب زندوهومن صفحه25.

2:گشتاسب پادشاه وقت می پرسد:وقتی((سوشیانس))ظهورکردچگونه فرمانروائی ودادستانی میکندوجهان را چگونه اداره خواهد کردوچه ائینی دارد؟جاماسب درپاسخ وی میگوید:سوشیانس"((نجات دهنده دنیا))این را به جهان(رایج)کندوازونیاز(فقروتنگدستی)راهم تباه کندواهریمن را ازدامان افریدگان باز داردومردمان گیتی هم منش(تفکر)وهم گفتاروهم کردارباشند.جاماسب نامه درکتاب زندوهومن میسن صفحه121و122.

3:انگاه پیروزی بزرگی از طرف ایزدان میشودواهریمنان را منقرض میسازندوتمام اقتداراهریمنان در زمین است ودراسمان راه ندارندوبعداز پیروزی ایزدان وبرانداختن تبار اهریمنان عالم کیهان به سعادت اصل خود رسیده"بنی ادم بر تخت نیکبختی خواهند نشست.ص121و122.

کتاب شاکمونی (هندوها)

پادشاهی ودولت دنیابه فرزند سید خلایق دوجهان"کشن"(کشن:به لغت هندی حضرت محمد(اللهم صلی علی محمدوال محمدوعجل فرجهم)است).بزرگوارتمام شودوی کسی باشدکه بر کوههای مشرق ومغرب دنیاحکم براندوفرمان کندوبر ابرها سوار شودوفرشتگان کارکنان اوباشندوجن وانس در خدمت اوشوندازسودانکه زیرخط استوا استتاارض تسعین که زیر قطب شمالی است وماوراء بحارراصاحب شودودین خدا یک دین شودودین خهدا زنده گرددونام او قائم باشدوخداشناس باشد.

کتاب دید(هندوها)

پس از خرابی دنیاپادشاهی در اخرالزمان پیداشود که پیشوای خلایق باشدونام او منصور باشدوتمام عالم را بگیردوبه دین خود اوردهمه کس از مومن وکافر بشناسدوهرچه از خداخواهد بر اید.

کتاب باسک(هندها)

دوردنیا تمام شودبه پادشاه عادلی در اخرالزمان که پیشوای ملائکه وپریان وادمیان باشدوحق وراستی بااوباشدوانچه در دریاها وکوههاپنهان باشد بدست اوردواز اسمانهاوزمین وانچه باشدخبر دهدواز او بزرگتر کسی به دنیا نباشد.
تاریخ : سه شنبه 89/8/11 | 6:11 عصر | نویسنده : سیدامیرعلی موسوی الحسینی

کتاب پاتیکل (هندوها)

چون مدت روز تمام شوددنیای کهنه نو شودوزنده گرددصاحب ملک تازه پیدا شودازفرزندان وپیشوای جهان یکی ناموس اخرالزمان ودیگری صدیق اکبریعنی وصی بزرگتروی که "پشن"نام داردونام ان صاحب ملک تازه"راهنما"استبه حق پادشاه شودوخلیفه "رام"(خدا)باشدوحکم براندواو رامعجزه بسیار باشدهرکه پناه به او بردودین پدران او اختیار کندسرخ روی باشدودرنزد رام(خدا)ودولت او بسیار کشیده شودوعمراوازفرزندان ناموس اکبر زیادباشدواخردنیا به او تمام شودوازساحل دریای محیط وجزایرسراندیب وقبرادم (ع)وازجبال القمرتاشمال هیکل زهره تاسیف البحرواقیانوس را مسخرگرداندوبتخانه سومنات را خراب کندو"جگرنات"به فرمان او به سخن ایدوبه خاک افتدپس ان را بشکندوبه دریای اعظم اندازدوهربتی که هرجاباشدبشکند.((ناموس اخرالزمان پیامبراسلام(اللهم صلی علی محمدوال محمدوعجل فرجهم)وپشن نام حضرت علی بن ابیطالب(ع)می باشد.جگرنات به لغت سانسکریتی نام بتی است که هندوها مظهرخدامیدانند)).

کتاب دادنک(بودائیان)

ازقول بودا:بعدازانکه مسلمانی به هم رسیددراخر میان عالم ظلم وفسق وگناه وریای زاهدان وخیانت امینان وحسودی بخیلان وعمل نکردن دانایان به اموخته ی خود دنیااز ظلم وجفاوگناه پر شوداز دین جزءنام او نماندپادشاهان ورئیسان بی رحم وظالم شوندورعیت بی انصاف ونافرمان ومتقلب شوندوهمه در خرابی نظم دنیا بکوشندوهمه جا را ظلم وناسپاسی فراگیردانوقت "دست راستین"جانشین(مماطا){حضرت محمد(اللهم صلی علی محمدوال محمدوعجل فرجهم)}ظهورکندوخاوروباخترعالم را بگیرد ادمیان را به راه خوبیهارهبری کنداوفقط وتنهاحق وراستی را قبول میکندوبس.

کتاب دانیال از کتاب مقدس

1:در ان زمان امیر عظیمی که برای قوم تو قائم(ع)است خواهد برخواست وچنان زمان ننگی خواهد شدکه از حینی که امتی به وجود امده است تا امروز نبوده و دران زمان هریک از قوم توکه دردفتر مکتوب یافت میشودرستگار خواهد شدوبسیاری از انان که در خاک زمین خوابیده اندبیدار خواهند شد…کتاب دانیال باب12.

2:پسر انسان با ابرهای اسمان امدوسلطنت وجلال وملکوت به او داده شدتاجمیع قومهاوامتهاوهمه او را خدمت نمایندباب7.

رجعت

3:امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده(قائم علیه السلام)است خواهد ایستاد…در ان زمان هر کس ازقوم توکه در دفتر مکتوب یافت میشودرستگار خواهد شدوبسیاری از انانکه درخاک زمین خوابیده اندبیدار خواهند شد.کتاب دانیال نبی باب 12بند1-4-12

تورات

1:ودر ایام اخر واقع خواهد شد…داوری میان امتهابه سوی ان روان خواهد شداوامتها را داوری خواهد نمودقومهای بسیاری راتنبیه خواهد کردامتی برامتی شمشیر نخواهد کشیدوباردیگرجنگ را نخواهد اموخت.کتاب اشعیاء نبی باب دوم بندهای 2-4

عدالت

2:بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کردبه جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود…کمربندش کمرش عدالت خواهد بودوکمربند میانش امانت وگرگ با بره سکونت خواهد داشت وپلنگ با بزغاله خواهد خوابیدوگوساله وشیروپرواری باهم وطفل کوچک انها را خواهد راند.کتاب اشعیاءنبی باب یازدهم بندهای6-4

3:عصای قدرت وسلطنت یهوددورنخواهد شدونه فرمانروایی از میان پاهای وی تا(شیلو)بیایدواورا اطاعت امتها خواهد بود(شیلو:کسی که دارای حق است وصلح وسلامتی می اورد)."تورات سفر پیدایش شماره10و42.

طفل شیرخوار بر سوراخ مار…

4:طفل شیرخواره برسوراخ مار بازی خواهدکردوطفل از شیر بازداشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت ودرتمامی کوه مقدس من ضرر وفسادی نخواهد کردزیرا که جهان از معرفت خداوند(جل جلاله)پرخواهد بودمثل ابهائی که دریا را می پوشاند.اشعیانبی باب یازدهم8-9

انصاف در بیابان و…

5:انگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شدوعدالت دربوستان مقیم خواهد گردید.وعمل عدالت سلامتی ونتیجه ی عدالت ارامی واطمینان خواهدبودتاقوم من در مسکن سلامتی ودرمساکن مطمئن ودرمنزل های ارامی ساکن خواهند شد.اشعیاءنبی باب سی و دوم16-18

 

کتاب صفنیای نبی از عهد عتقیق

"منتظرباشید"

خداوند(جل جلاله)می فرمایدبرای من منتظرمباشیدزیرا قصه من بر این است که امتها را جمع نمایم وممالک را فراهم نمایم ودر ان زمان پاک به امتها باز خواهم داد تا جمیع ایشان اسم"یهوه"(خدا"جل جلاله")را بخوانندوبه یک دل او را عبادت نمایند.باب3شماره8-9

کتاب حبقوق نبی از کتاب مقدس

اگرچه تاخیر نمایدبرایش منتظر باش زیرا که البته می ایدودرنگ نخواهدنمود بلکه جمیع امتها رانزد خودجمع می کندوتمامی قومها را برای خویشتن فراهم اورد.

کتاب زکریای نبی

"فتح اورشلیم"

اینک روز خداوند می ایدوغنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شدوجمیع امتها را بر ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهم کردوشهرراخواهندگرفت وخانه ها را تاراج خواهند نمودوان یک روز معروف خداوند"جل جلاله"خواهد بود"یهوه(خدا"جل جلاله")برتمامی زمین پادشاه خواهدبود.
تاریخ : سه شنبه 89/8/11 | 6:7 عصر | نویسنده : سیدامیرعلی موسوی الحسینی

انجیل 

1:عیسی "علیه السلام" ایشان را گفت:هراینه به شما می گویم:شماکه مرا متابعت نموده ایدوقتی که پسر انسان برکرسی خودجلال خود نشیندشما نیز به دوازده کرسی نشسته بر دوازده سبط داوری خواهید نمودوهرکه به خاطر اسم من خانه ها یه برادران یاخواهران یا پدر یامادریازن یافرزندان یازمینها را ترک کردصدچندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهدگشت"انجیل متی باب 19بندهای 28و29.

2:پیش از وقت به چیزی حکم مکنیدتا خداوند"جل جلاله"بیاید که خفایای ظلمت را روشن خواهد کردونیتهای دلها را به ظهورخواهد اوردانگه هر کس را مدح از خدا"جل جلاله"خواهدبود.رساله اول پولس رسول به قرنتیانباب چهارم بند5.

3:به جنگ نیکو جنگ کرده ام و دوره ی خود را به کمال رسانیده ایمان راه محفوظ داشته ام بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داورعادل در ان زمان به من خواهد دادونه به من بلکه به.همه کسانی که ظهور اورا دوست دارند"رساله دوم پولس به تیمو تاوس باب4بند7و8

4:به زودی می ایم پس انچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو را بگیرد."مکاشفه یوحنای رسول باب سوم بند11.

نشانه های اخرالزمان"درانجیل متی"

5:امه این را بدان که در ایام اخرزمانهای سخت پدید خواهد امدزیرا که مردمان خودپرست خواهندبودوطماع ولاف زن ومتکبروبدگو ونامطیع والدین وناسپاس وناپاک وبی الفت وکینه دوزوغیبت گروناپرهیزوبی مروت ومتنفر از نکویی وخیانتکاروتند مزاج ومغرورکه عشرت را بیشتر از خداوند"جل جلاله"دوست دارندکه صورت دینداری دارندلیکن قوت ان را انکار می کنند."رساله دوم پولس به تیمو تاوس باب سوم بندهای 1-5

نشانه های ظهور"در انجیل متی.یوحنا.مرقس.لوقا"

6:وفورا بعد مصیبت ان ایام افتاب تاریک گرددوماه نور خود را ندهدوستارگان از اسمان فرو ریزندوافلاک متزلزل گرددوانگاه عدالت بر انسان در اسمان پدید گرددوان وقت جمیع طوایف سینه زنی کنندوپسر انسان را بینندکه بر ابرهای اسمان باقوت وجلال عظیم می اید."انجیل متی باب 24بند29و30

7:لیکن چون تسلی دهنده که او از جانب پدرنزد شما ایدیعنی"روح راستی"که از پدر صادر می گردد او بر من شهادت خواهد دادوشما نیز شهادت خواهید داد."انجیل یوحنا باب 15 صفحه27.

8:راست می گویم که رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم "تسلی دهنده"نزد شما نخواهد امداما اگر بروم اورانزد شما می فرستم وچون او ایدجهان را بر گناه وعدالت داوری ملزم خواهد نمودو…بسیار چیز های دیگر نیز دارم به شما بگویم لکن الان طاقت تحمل انها را نداریدولیکن چون او"روح راستی"ایدشما رابه جمیع راستی ها هدایت خواهد کردزیرا که او از خود تکلم نمی کندبلکه به انچه شنیده است سخن خواهد گفت واز امور اینده به شما خبر خواهد دادانچه از ان من است می گیردوبه شما خبر خواهد داد.انجیل یوحنا باب16شماره7.

9:انگاه پسر انسان را می بینیدکه با قدرت وجلال عظیم بر ابرها می ایددر انوقت فرشتگان خود را ازجهات اربعه از انتهای زمین تا اقصای فلک فراهم خواهد اورد…ولی از ان روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع نداردونه فرشتگان در اسمان ونه پسر هم پس در حذر باشید و بیدار شده و دعا کنید زیرا نمی دانیدکه ان وقت کی می شود."انجیل مرقس باب13شماره 19و32.

10:پس شما نیز مستعد باشیدزیرا درساعنی که گمان نمی بریدپسر انسان می اید."انجیل لوقا باب12صفحه40

…ودلهای مردمان ضعف خواهد کردازخوف وانتظار ان وقایعی که بر ربع سکون ظاهر شودوانگه پسر انسان راخواهنددید که بر ابری سوار شده باقوت وجلال عظیم می اید."انجیل لوقاباب20صفحه40.

کتاب زکریای نبی

"فتح اورشلیم"

اینک روز خداوند می ایدوغنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شدوجمیع امتها را بر ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهم کردوشهرراخواهندگرفت وخانه ها را تاراج خواهند نمودوان یک روز معروف خداوند"جل جلاله"خواهد بود"یهوه(خدا"جل جلاله")برتمامی زمین پادشاه خواهدبود.
تاریخ : سه شنبه 89/8/11 | 6:3 عصر | نویسنده : سیدامیرعلی موسوی الحسینی

 

نام کتاب مقدس                     اسماء مقدس حضرت ولی عصر

1- صحف ابراهیم                             صاحب

2 – زبور داوود                                قائم

3 – تورات به لغت توکوم                     قیدمو

4 – تورات عبری                              ماشع

5 – انجیل                                       مهمید آخر

6 – زمزم زرتشت                             سروش ایزد

7 – السیاق زند و پازند                        برام

8 – در زند و پا زند                            بنده یزدان

9 – هزار نامه هندیان                          لند بطاوا (لندیطارا)

10 – ارماطس                                  شماخیل

11 – جاویدان                                   خوراند

12 – کندرال فرنگیان                         خجسته

13 – کتاب اشعیای نبی                       فیروز

14 – کتاب محسوس                          خسرو

15- کتاراتزی پیغمبر                        میزان الحق

16 – برزین آذر فارسیان                     پرویز

17 – قبروس رومیان                         فردوس الاکبر

18 – صحیفه آسمانی                         کلمه الحق

19 – صحیفه آسمانی                         لسان الصدق

20 – کندرال                                   صمصام الاکبر

21 – دوهر                                     بقیه الله

22 – قنطره                                    قاطع

23 – دید براهم                                منصور

24 – انجیل یوحنا                             تسلی دهنده و روح ایستادگی

25 – تورات                                   شیلو

26 – انجیل متی و لوقا و مرقس           پسر انسان

27 – کتاب دانیال                             قائم

28 – اوستا – جاماسب نامه                 سوشیانس

29- شاکمونی                                 قائم

30- پاتیکل هندوها                           راهنما

31 – دادنک بودایی ها                        دست راستین

 
تاریخ : یکشنبه 89/5/10 | 9:38 صبح | نویسنده : سیدامیرعلی موسوی الحسینی

در اینجا به ذکر قسمتى از نشانه هاى ظهور حضرت قائم آل محمد (اَرْواحُنا فَداه ) مى پردازیم که پیش از ظهور آن حضرت رخ مى دهد

:1)خروج سفیانى (سفیانى ، یکى از طاغوتهاى مقدّس مآب از نسل ابوسفیان است و در شام به دست سپاه حضرت مهدى (علیه السلام ) شکست خورده و کشته مى شود
2)کشته شدن سیّدِ حسنى (جوان خوش صورت از آل امام حسن (علیه السلام ) با سپاهش به حمایت از امام زمان (علیه السلام ) برمى خیزد و سرانجام ، به شهادت مى رسد
.
3) اختلاف بنى عبّاس در ریاست دنیا
.
4)گرفتن خورشید در نیمه ماه رمضان
.
5)گرفتن ماه در آخر آن ماه ، برخلاف عادت (و نظم فلکى

6) فرو رفتن زمین بیداء (زمین بین مکّه و مدینه).
7)فرو رفتن زمین در نقطه اى از مشرق و مغرب
.
8)توقّف خورشید، هنگام اوّل ظهر تا وسط وقت عصر
.
9)طلوع خورشید از مغرب
.
10) کشتن «نفس زکیّه » در پشت کوفه همراه هفتاد نفر از نیکان
.
11) سر بریدن یک مرد هاشمى بین حجرالا سود و مقام ابراهیم (علیه السلام)
.
12) ویران شدن دیوار مسجد کوفه
.
13) به اهتزاز درآمدن پرچمهاى سیاه از جانب خراسان
.
14)خروج یمانى (یمانى از مردان نیک و طرفدار امام زمان (علیه السلام ) است ) که به حمایت از آن حضرت ، با سپاه خود برمى خیزد
.
15)ظهور مغربى در مصر و حکومت او بر مردم شام
.
16)فرود ترکها به جزیره
.
17)ورود رومیان به رمله
.
18)طلوع ستاره درخشان در سمت مشرق که همچون ماه مى درخشد سپس دو جانب آن خم گردد که نزدیک شود که آن دو جانب به همدیگر متّصل شوند
.
19)پدید آمدن سرخى در آسمان که در فضا پراکنده گردد
.
20) آتشى در طول مشرق ، آشکار شود و سه روز یا هفت روز در آسمانى باقى بماند
.
21)پاره نمودن عرب اسارت خود را و حکومت عرب بر شهرها و کشورها
.
22)بیرون رفتن عرب از تحت نفوذ سلطان عجم
.
23)کشتن امیر مصر، توسّط مردم مصر
.
24)خراب شدن شام
.
25)اختلاف سه پرچم در شام (کشمکش سه گروه
(.
26)ورود دو پرچم قیس و عرب به کشور مصر
.
27)به اهتزاز درآمدن پرچمهاى قبیله «کنده »در خراسان
.

 

 

 
تاریخ : چهارشنبه 89/5/6 | 12:6 عصر | نویسنده : سیدامیرعلی موسوی الحسینی

28)آمدن اسبهایى از جانب مغرب ، تا اینکه در کنار حیره (نزدیک کوفه ) بسته شوند.
29)برافراشته شدن پرچمهاى سیاه از جانب مشرق به سوى حیره
.
30)طغیان آب فرات ، به طورى که سرازیر کوچه هاى کوفه گردد
.
31)خروج شصت دروغگو که همه آنان ادّعاى نبوت مى کنند
.
32)خروج دوازده نفر از نژاد ابوطالب (علیه السلام ) که همه آنان ادّعاى امامت براى خود دارند
.
33) سوزاندن مردى بلند مقام از شیعیان بنى عبّاس بین سرزمین جلولاء (واقع در هفت فرسخى خانقین ) و سرزمین خانقین
.
34)بستن پلى نزدیک محله کرخ بغداد
.
35) برخاستن باد سیاهى در بغداد، در آغاز روز
.
36)زلزله شدید در بغداد
.
38)فرو رفتن بیشتر شهر بغداد در زمین بر اثر زلزله
.
39)ترس عمومى که عراق و بغداد را فراگیرد
.
40)مرگهاى سریع و عمومى در بغداد
.
41)کم شدن اموال و انسانها و محصول کشاورزى
.
42)پیدایش ملخ در فصل خود و در غیر فصل خود تا آنجا که زراعتها و غلاّت را از بین ببرد
.
42)کم شدن غلاّت و محصولات گیاهى
.
43)اختلاف و کشمکش در میان دو صنف از عجم و خونریزى بسیار بین آنان
.
44)بیرون آمدن بردگان از زیر فرمان اربابان و کشتن اربابان
.
45)مسخ شدن جمعى از بدعتگذاران ، به صورت میمون و خوک
.
46)پیروزى بردگان بر شهرهاى اربابان
.
47)نداى (غیرعادى ) از آسمان بر همه جهان به طورى که هرکسى در هر زبانى باشد آن ندا را به زبان خودش مى شنود
.
48)پیدایش صورت و سینه انسان در قرص خورشید
.
49)مردگانى زنده از قبرها بیرون آیند و به دنیا بازگردند و به دید و بازدید با همدیگر بپردازند
.
50) در پایان همه ، 24 بار، باران پى در پى مى آید و زمین خشک را پس از مرگش ، زنده و سبز و خرّم مى کند و به دنبال آن برکتهاى زمین بروز مى نماید و در دسترس قرار مى گیرد
.
و بعد از این حوادث ، هرگونه بلا و ناراحتى و گرفتارى معتقدین به حق از شیعیان حضرت مهدى (علیه السلام ) برطرف مى گردد، در این هنگام آنها آگاه شوند که امام عصر (عَجَّلَ اللّه تعالى فَرَجَه الشّریف ) در مکّه ظهور کرده است براى یارى او به سوى مکّه رهسپار شوند، چنانکه روایات ، بیانگر این مطلب است
.
این نشانه هایى که ذکر شد، پاره اى از آنها حتمى است و پاره اى مشروط به شرایطى است و خداوند داناتر است که چه خواهد شد و ما آنچه را نقل کردیم ، از کتب از حدیث و روایات ، گرفته شده ، از خداى بزرگ کمک مى جوییم و از درگاه او توفیق سعادت مى خواهیم

 .

بر گرفته از کتاب نگاهی بر زندگی 12 امام(ع)نابغه و فقیه بزرگ علامه حلی(ره)

ترجمه محمد محمدی اشتهاردی
تاریخ : چهارشنبه 89/5/6 | 12:5 عصر | نویسنده : سیدامیرعلی موسوی الحسینی

 

اندیشه‏ی بشری از راه افکار مارکسیستی، در سده‏ی 19 میلادی، جبر تاریخی را درک کرد و به کشف مراحل و مقاطع جبری تاریخ و قوانین کلی آن پرداخت، اما در کشف خود به راه اشتباهی رفت . (2) در مقابل، اندیشه‏ی نبوی، از آغاز پیدایش در بیش از هزار سال پیش، تصور خود از حرکت جامعه‏ی بشری را براساس جبر تاریخی نهاد و اندیشه‏ای روشن از سنت‏ها و مراحل تاریخ را تقدیم کرد .

 

میراث دینی یهودیان و مسیحیان و مسلمانان، نصوص مشترکی را درباره‏ی سنت‏های تاریخی به گزارش پیامبران، در بر دارد و پژوهشگران می‏توانند بگویند باور دینی به سنت‏های تاریخی، از مهم‏ترین اعتقادات اساسی مشترک میان ادیان سه گانه‏ی اسلام، یهودیت و مسیحیت است .

مایلم تاکید کنم متون دینی که میراث ادیان سه گانه‏ی مذکور است، اطلاعات یکسانی توسط شخصیت‏های تاریخی ارایه می‏دهد که حرکت و نهایت تاریخ براساس آن پایه‏ریزی می‏شود .

بنابراین، در برابر ما فقط اندیشه‏ی مشترکی درباره‏ی نهایت‏سیر تاریخ نیست، بلکه اندیشه‏های هم‏خوان شخصیت‏های تاریخی است که از متون دینی به دست می‏آید . به سبب وجود متونی که از شخصیت‏های تاریخی سخن می‏گوید، قرائت‏ها و تفسیرهای گوناگونی یافته می‏شود که ما را در برابر مصداق‏های مختلفی از یک اندیشه قرار می‏دهد . البته راه گفت و گوی آرام علمی برای ادیان سه گانه و گرایش‏ها و مذاهب، برای راه‏یابی و وصول به قرائتی یکسان از متون، باز است .

پس از این مقدمه می‏توان گفت:

به اعتقاد شیعه، وجود مهدی موعود، حجت‏بن الحسن العسکری، فرزند حسین مظلوم و شهید، با مراحل و سنت‏های سیر تاریخ مرتبط است، چنان که این سخن را تمامی پیامبران توسط متون اساسی مانند قرآن و تورات و انجیل گفته‏اند .

سیر اعتقادات شیعی، به گواه میراث معتبرش، مدعی است که مهدی موعود (عج)، قهرمان پایان تاریخ است . متون شیعی، مهدی موعود (عج) را «محمد بن الحسن العسکری، فرزند حسین مظلوم شهید» می‏داند . متون دینی مسیحی و یهودی نیز وی را مشخص کرده‏اند .

گواه اندیشه‏ی ما، تاکید قرآن است که پایان درخشان تاریخ، به خواست‏خدا حتمی است و خداوند در قرآن و کتاب‏هایی که بر پیامبران پیشین فرستاده، آن را بیان کرده است . قرآن تاکید دارد که خبر بعثت پیامبر مکی، در تورات و انجیل هست . اهل بیت علیهم السلام در سخنان خود تاکید دارند که کتاب‏های پیشین [تورات و انجیل] به محمد و اهل بیتش بشارت داده است . علی و حسین و مهدی علیهم السلام در این کتاب‏ها نام برده شده‏اند، چنان که از پیامبر صلی الله علیه و آله نام برده شده است .

اعتقاد مشترک ادیان سه گانه‏ی آسمانی درباره‏ی پایان تاریخ

پیروان ادیان سه گانه‏ی آسمانی (مسلمانان، مسیحیان و یهودیان) باور دارند آینده‏ی نهایی مسیر زندگی خاکی، پیروزی ایمان بر کفر، حاکمیت‏حق و علم و عدالت اجتماعی و عبادت خدای متعال، وراثت زمین به صالحان، پایان خرافات و گمراهی و ستم و تمامی گونه‏های انحراف است . نیز اتفاق نظر دارند شخصی که خداوند عهد و پیمانش رابه دست او تحقق می‏بخشد، از فرزندان ابراهیم بوده‏است و شریعتی که بدان حکومت می‏کند، آیین موسی نیست، بلکه دین پیامبری است که خداوند در آخر زمان، وی را مبعوث می‏کند و امی‏ها [اهالی مکه (ام القری) ] منتظر اویند . (3)

در قرآن کریم، سوره‏ی انبیا (21) آیه‏ی 105 آمده است:

و ما بعد از تورات، در زبور داوود نوشتیم [و در کتب انبیای پیشین وعده دادیم ] که بندگان نیکوکار من، ملک زمین را وارث و متصرف خواهند شد .

مزمور 37 کتاب مقدس خطاب به داوود چنین می‏گوید:

کار اشرار تو را نگران نکند و بر گناه کاران حسرت مبر; زیرا مانند گیاه، زود پژمرده می‏شوند و مثل علف سبز، تند خشک می‏گردند . بر پروردگار توکل کن و کار خیر انجام بده . با خیال آسوده، در زمین سکناگزین و امانت‏دار باش . به پروردگار امیدوار باش تا آرزوی قلبی‏ات را برآورد . راهت را برای پروردگار خالص ساز و بر او توکل کن تا کارت را بر عهده گیرد و بی‏گناهی‏ات را مانند نور، آشکار کند و مثل خورشید تابان، حقت را ظاهر سازد . در پیشگاه پروردگار، آرام گیر و با شکیبایی، در انتظار [فرمان] وی باش و به آن‏که به کمک نیرنگ، در تلاشش موفق می‏شود، حسرت مبر . خود را از غضب نگه دار و خشم را ترک کن و برای انجام شر، متهور مباش; زیرا اشرار در می‏مانند، اما منتظران [فرمان] پروردگار، وارثان خیرات زمین اند . به زودی ، شخص شریر نابود می‏شود و اگر در پی وی باشی، او را نخواهی یافت . اما نیکوکاران، خیرات زمین را به ارث می‏برند و به فیض صلح و سلامت می‏رسند . . . خیر کمی که راستگو داراست، بهتر از ثروت بسیار اشرار است; زیرا دستان اشرار به زودی می‏شکند، اما پروردگار نیکوکاران را پشتیبانی خواهد کرد . پروردگار به روزگار افراد باکمال ، آگاه است و تا ابد، میراث‏شان پاینده خواهد بود . . . از شر دور باش و خوبی کن که تا ابد آرام باشی; زیرا پروردگار عدالت را دوست دارد و از پارسایان حمایت و تا ابد آنان را حفظ می‏کند . اما ذریه‏ی اشرار نابود می‏شوند . درستکاران، خیرات زمین را به ارث می‏برند و تا ابد در آن می‏مانند . دهان راستگو، همیشه سخن حکمت‏آمیز می‏گوید و به سخن حق، برتری می‏یابد . آیین معبودش، در دلش ثابت است و گام‏هایش متزلزل نیست . شریر در کمین درستکار است و تلاش در کشتن وی دارد، اما پروردگار نمی‏گذارد او به چنگ شریر افتد و به وقت محاکمه، محکوم گردد . منتظر [فرمان ] پروردگار باش و همیشه در راهش رو، تا مقامت را رفیع کند و زمین را مالک شوی و شاهد نابودی اشرار باشی .

می‏بینم شخص شریر [که در دنیا به ظاهر] پرثمر و پرسایه مانند درختی سبز و ریشه‏دار در زمین اصلی خود است، پس از مدتی، دیده نمی‏شود . به دنبال آن هستی، ولی اثری از آن نمی‏یابی .

کمال را در نظر گیر و مستقیم بنگر; که پایان چنین انسانی، سلامت است . اما همگی عصیان‏گران هلاک می‏شوند و نهایت اشرار، فناست، لیکن رهایی و رستگاری نیکوکاران، از جانب خداست و او به هنگام تنگی، دژ و امان آنان است . به حق، پروردگار کمک‏شان می‏کند و از اشرار نجات‏شان می‏دهد و رهایی می‏بخشد; زیرا زیر حمایت پروردگارند .

اختلاف نظر مسلمانان و مسیحیان و یهود در هویت رهبر موعود الهی

در هویت‏شخصی که خدای متعال به دست وی، رخداد بزرگی را که انتظار می‏رود، به اجرا می‏گذارد، اختلاف نظر است . مسلمانان و یهود و مسیحیان، نظر گوناگونی در امتی که رهبر بزرگ الهی، از آن است و شریعت الهی که بدان عمل می‏کند، دارند .

همگی مسلمانان معتقدند وی از ذریه‏ی اسماعیل و از فرزندان محمد صلی الله علیه و آله خاتم انبیا و از نوادگان فاطمه، دخت پیامبر است و امت این رهبر [موعود]، امت محمد است و آیینش، شریعت محمد می‏باشد .

ابی داود و ابن ماجه و ابن حنبل و طبرانی و حاکم در مستدرک و دیگران از قول پیامبر روایت کرده‏اند:

اگر از دهر (دنیا) جز یک روز باقی نمانده باشد، خداوند مردی از اهل بیتم را برمی‏انگیزاند که زمین را چنان که پر از ستم شده‏است ، پر از عدل و داد خواهد کرد .

نیز فرمود:

مهدی از عترت من، از فرزندان فاطمه است .

اما یهود و مسیحیان معتقدند که وی از ذریه‏ی اسحاق، از فرزندان یعقوب و از نوادگان داود است . مسیحیان می‏گویند: این رهبر [موعود ] اسراییلی، مسیح عیسی بن مریم است که به دست‏یهود کشته شد . خدای متعال، وی را زنده کرد و از میان مردگان برانگیزاند و به آسمانش برد و در آخر دنیا، وی را می‏فرستد تا توسط وی، وعده‏اش را تحقق بخشد .

یهودیان می‏گویند: وی [ رهبر موعود] هنوز زاده نشده است .

آیه‏ی 20 اصحاح [ سوره] 17 سفر تکوین [ پیدایش] به وعده‏ی خدای متعال به اسماعیل اشاره دارد:

«ای اسماعیل! سخنت را درباره‏ی وی [ رهبر موعود] شنیدم . منم آن‏که مبارکش می‏گردانم و رشدش می‏دهم و توانش را بسیار بسیار می‏کنم و دوازده رهبر می‏زاید و امت عظیمی قرارش می‏دهم‏» .

«حنان ایل‏» ; مفسر یهودی در حاشیه بر این آیه می‏گوید:

از پیش‏گویی این آیه، 2337 سال گذشت تا عرب (سلاله‏ی اسماعیل) [با ظهور اسلام در سال 624 م] امتی عظیم گردند . در این مدت، اسماعیل مشتاقانه منتظر بود وعده‏ی الهی محقق شود و عرب بر عالم چیره گردند . ولی ما که ذریه‏ی اسحاق هستیم، تحقق وعده‏ی الهی که به ما داده شده بود، به سبب گناهان‏مان، به تاخیر افتاد، اما حتما وعده‏ی الهی، در آینده محقق خواهد شد . پس نباید نومید شویم . (4)

در سفر اشعیا 111 آمده است:

از تنه‏ی «یسی‏» شکوفه می‏روید و از ریشه‏اش، شاخه سبز می‏شود . روح پروردگار، روح حکمت و هوشمندی، روح مشورت و توان، روح معرفت و ترس از پروردگار، بر «یسی‏» مستقر می‏شود و شادی‏اش در تقوای پروردگار خواهد بود . به آن‏چه چشمانش می‏بیند، قضاوت نخواهد کرد و به آن‏چه گوش‏هایش می‏شنود، حکم نخواهد نمود . برای مسکینان، به عدل قضاوت می‏کند و برای بینوایان زمین، به انصاف حکم می‏نماید . با دهان و زبانش، زمین را مجازات خواهد کرد و به نفسی که از میان لبانش بیرون می‏شود، منافق را می‏میراند . او لباس نیکی می‏پوشد و کمربند امانت‏داری می‏بندد . در نتیجه [و در پرتو حکومت عادلانه‏اش] گرگ با میش خواهد زیست و پلنگ در کنار بره خواهد نشست و گوساله و شیر درنده همدم خواهند شد و همه‏ی حیوانات با هم چرا خواهند کرد و بچه‏ی خردسالی، همگی را خواهد راند . گاو و خرس با هم به مرتع خواهند رفت و کره‏های‏شان کنار هم خواهند بود . شیر درنده مثل گاو، علف خواهد خورد و کودک شیرخواره، در امنیت، کنار لانه‏ی مار، بازی خواهد کرد و بچه‏ی خردسال، دستش را داخل لانه‏ی افعی می‏کند و بدو آسیبی نمی‏رسد . در هر کوه قدسی، آدمیان اذیت نمی‏شوند و بدی نخواهند کرد; زیرا زمین، از معرفت پروردگار پر خواهد شد، چنان که دریا از آب پر است . در آن روز، اصل و نسب «یسی‏» پرچم‏دار [هدایت ] امت‏خواهد بود و همگی مردم، (Gentiles) زیر پرچم وی خواهند آمد و بدو نظر خواهند داشت و جایگاه «یسی‏» رفیع خواهد شد .

آیا رهبر موعود از فرزندان اسحاق یا اسماعیل است؟ تفصیل سخن در اختلاف مسلمانان و مسیحیان و یهود، با تحقیق در این مساله ممکن است: پیامبری که امی‏ها [ مردم یا اهالی ام‏القری (مکه) ] منتظر اویند، عیسی است‏یا محمد صلی الله علیه و آله؟ وارث ابدی امامت ابراهیم کیست؟ آیا اسماعیل و ذریه‏ی برگزیده‏ی وی هستند یا اسحاق و فرزندان برگزیده‏ی او؟ و رهبر الهی که بی‏آن‏که گناهی کرده باشد، کشته می‏شود و کشتن وی سبب هدایت‏بسیاری خواهد شد، کیست؟ چنان که کشته شدن وی سبب حفظ و نشر دین می‏شود و نسلی از ذریه‏ی او، روزگار درازی خواهند زیست و آینده‏ی روشن تاریخ بشریت، به دست آنان محقق خواهد شد .

علمای مسلمان و بسیاری از علمای یهودی و مسیحی، درباره‏ی «رهبر موعود از نسل کیست‏» و «پیامبر آخرالزمان کیست‏» بحث کرده و پیروی خود از پیامبر و اهل بیتش را اعلام نموده‏اند . (5)

درباره‏ی «کشته شدن رهبر موعود» ، مسیحیان پیرو «پولس‏» به تفسیر متونی پرداخته‏اند که ازمرد دردها و رنج‏ها سخن می‏گوید و چنان که قوچ ذبح می‏شود، کشته خواهد شد . اینان معتقدند وی عیسی بن مریم است . اما تطبیق متون، متناسب با او نیست; زیرا عیسی، ذریه و نسلی نداشت که روزگار دراز یا کوتاهی زندگی کنند .

اختلاف شیعه و سنی در رهبر موعود

شیعه معتقد است رهبر موعود، محمد بن حسن عسکری است که سال 256 هجری متولد شد و والدش [امام] حسن عسکری بر امامت وی تصریح کرده است . سپس به اذن خدا، او غیبت صغری و کبری مانند عیسی نمود . غیبت صغری هنگامی بود که خدا، وی را از نیرنگ حکومت عباسی نجات داد . وی از هنگام تولد، مخفی می‏زیست و پدرش او را [از دیده‏ها ] پنهان می‏کرد . پس از وفات پدرش در 261، شیعیان را توسط وکیلانش (نواب اربعه) راهنمایی می‏کرد . نیابت اینان 69 سال (261- 329) به طول انجامید .

غیبت کبری، پس از وفات نایب چهارم (علی بن محمد السمری) آغاز شد . به هنگام وفات، وی به شیعه گفت: نایبی خاصی پس از او نخواهد بود تا خدای متعال، ولی‏اش را در آخر زمان ظاهر کند .

سنی‏ها معتقدند مهدی هنوز متولد نشده است و در آخرالزمان به دنیا می‏آید .

تفصیل سخن در اختلاف شیعه و سنی درباره‏ی ولادت رهبر موعود و این‏که وی فرزند [امام ] حسن عسکری است‏یا در آینده متولد می‏شود، با تحقیق در این مساله ممکن است . پیامبر جانشین و اوصیایی معصوم دارد و نقل سخن پیروان از امامان‏شان پذیرفته می‏شود; زیرا مانند پیروان مذاهب دیگرند که به نقل از رهبران مذهبی خود، مسایل فقهی و تاریخی را روایت می‏کنند .

تمامی شیعه از زمان قدیم، اتفاق نظر دارند که پیامبر از امامان نام برده، شمارشان را گفته و هر امام، امام بعدی را معرفی کرده‏است . [امام] حسن عسکری خبر داده است فرزندی دارد که وصی وی است و مهدی منتظر می‏باشد .

گواه شیعه بر بیان امامت الهی اهل بیت توسط پیامبر، حدیث ثقلین [کتاب الله و عترتی ] و حدیث‏سفینه [مثل اهل بیتی کمثل سفینة نوح . . . ] است . دلیل شیعه بر شمار امامان، حدیث اثنی‏عشر [اثنی عشر نقیبا] است و گواه بر این‏که نخستین امامان الهی، علی سپس حسن، بعد حسین‏اند، حدیث غدیر [من کنت مولاه فعلی مولاه] و حدیث منزلت [انت منی بمنزلة هارون من موسی . . . ] و حدیث کسا و حدیث الحسن و الحسین سبط من الاسباط است که همگی در احادیث معتبر سنی روایت‏شده‏اند .

گواه امامت نه فرزند [امام] حسین، احادیث وصیت در کتاب‏های معتبر شیعه است، مانند فرمایش امام باقر علیه السلام که کلینی روایت کرده‏است:

یکون تسعة ائمة من ذریة الحسین بن علی، تاسعهم قائمهم .

نه امام از فرزندان حسین بن علی‏اند، که نهمی قائم است .

امام صادق فرمود:

آیا می‏پندارید اوصیای ما هر که را بخواهند وصی می‏کنند؟ نه، والله! این عهد و گفته‏ای به جا مانده از رسول الله درباره‏ی امامی پس از امامی دیگر است تا به وی [ مهدی موعود (عج) ] پایان پذیرد .
تاریخ : سه شنبه 89/4/22 | 10:22 صبح | نویسنده : سیدامیرعلی موسوی الحسینی

مهدی(ع)دراعتقادات وکتب اهل تسنن:

اعتقاد جامعه شیعه راجع به وجود مقدس مهدی موعود در اسلام و تعیین وی شخص حجت بن الحسن العسکری (ع) و اتظار ظهور آن حضرت چیزی نیست که در تاریخ اسلام تازگی داشته باشد و اعتقاد راسخ شیعه در این خصوص قدیمی و بر اساس یک سلسله ادله عقلی و مدارک نقلی استوار است که ملاحظه آنها جای شک و شبهه برای کسی باقی نمی گذارد. انبوه روایاتی که شیعه از حضرت رسول اکرم (ص) راجع به این موضوع در منابع و پردازش خود از همان قرون اولیه اسلام آورده اند همه مبین یک حقیقت است و آن اینکه مهدی موعود اسلام که جهان در انتظار اوست دوازدهمین جانشین شایسته پیامبر و امام غائب شیعیان جهان ، یگانه فرزند امام حسن عسکری (ع) است که پس از وفات پدر به امامت منصوب گشته وای از نظر عموم پنهان بوده است.

عالمان اهل سنت در کتابهایشان به نقل احادیث مربوط به حضرت مهدی (ع) پرداخته اند و درباره ی خصائص مهدی سخن گفته اند و درباره ی زندگی و سیرت مهدی و چگونگی ظهور و حکومت مهدی ، و ... در این کتابها همچنین در این باره سخن گفته شده است که : مهدی (ع) از خاندان پیامبر اکرم است از فرزندان حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) . همچنین بر این موضوع تاکید کرده اند که : مهدی (ع) را پیامبر اکرم ذکر کرده و شناسانده است و این مساله مهم در اسلام به وسیله آورنده اسلام مطرح گشته است.
تاریخ : جمعه 89/4/11 | 7:24 عصر | نویسنده : سیدامیرعلی موسوی الحسینی

بسیار اتفاق می افتد که می پرسند چرا ، مثلا ؛ موضوع خلافت و امامت ائمه و اسامی آنها در قران با صراحت ذکر نشده است؟ و دیگر از این موضوع غافلند که شیوه قرآن مجید این نیست که همه موضوعات را از جزئی و کلی بیان کند . قرآن قانون اساسی اسلام است در قانون اساسی همیشه که همه موضوعات به صورت کلی مطرح میشود . قرآن مجید معمولا جز در موارد قانونگذاری ( احکام) و دستورهای اخلاقی و حوادث تاریخی به « جزئیات» و تفصیل نمی پردازد. و غالبا موضوعات را به صورت کلی بیان می کند ، حتی در موارد یاد شده نیز زیاد دیده می شود که با اجمال برگزار نمود و شرح و تفصیل آن به نبی اکرم (ص) و ائمه اطهار که ترجمان وحی الهی میباشند ، واگذار میکند ، مردم را « راسخان در علم» و « اهل ذکر» که همان ذات های مقدس هستند محول می نماید با این وصف چنین نیست که موضوع مهدی موعود در قرآن نیامده باشد آیات قرآنی که در پیرامون شخصیت جهان مدار مهدی موعود اسلام و در تفاسیر اهل بیت عصمت تاویل و تفسیر شده است نیز مانند سایر آیات مربوطه به اهل خلافت اسلامی و فضائل و مناهیت اهل بیت می باشند . بعضی از آنها در ظاهر دلالت در مقصود و راجع به دولت جهانی او ، یاران شایسته وی ، عدالت اجتماعی و جهانگیر او می باشد.
تاریخ : جمعه 89/4/11 | 7:22 عصر | نویسنده : سیدامیرعلی موسوی الحسینی

آیاتی که توسط اهل بیت عصمت در کتابهای معتبر شیعه در خصوص حضرت ولی عصر و ظهور او تاویل و تفسیر شده است بالغ بر صد آیه است به علاوه چند تن از علمای شیعه کتابهای خاصی در این خصوص تالیف نموده اند که به ذکر چند مورد از این آیات اکتفا می کنیم.

در برخی از آیات اشاره شده است که:

اصلاح جهان به دست قومی که جز خدا را نمی پرستند و تنها او را قادر مطلق می دانند است.

این دسته از آیات را در اصطلاح " تنزیل" می گویند که قطع نظر از روایات به همان گونه که نازل شده با منظور تطبیق می کند و دلالت دارد که سرانجام سراسر گیتی به وسیله یک مصلح بزرگ جهانی پر از عدل و داد خواهد شد. دسته دیگر از آیات شاید به ظاهر و نظر اول دلالتی نداشته باشد ، ولی با تفسیر و تاویلی که از ائمه اطهار علیهم السلام رسیده است کاملا با منظور منطبق میشود. و عهده فرموده است خدای تعالی به مردمان مومن از شما سلسله بشر آنان که دارای عمل صالح می باشند به اینکه ایشان را خلیفه گرداند در زمین کفار و کشورهای تفکر و تمکن بدهد به مسلمانان دین ایشان را که برای ایشان اختیار فرمود و ترس آنان را که از دشمنان خود داشته اند مبدل به امنیت و امان خواهد نمود خدا را ستایش نمایند و شریک برای او قرار ندهند هیچ چیز را . سوره نور آیه 55.

در آیه دیگر می خوانیم: آنانکه اگر جای دهیم و تمکین و اقتدار بخشیم ایشان را در زمین بر پای دارند نماز را او می دهند زکات او امر به خوبی ها می کنند و نهی از بدیها می کنند و مرخدای راست سرانجام کارها. ( سوره حج آیه 41)

ابوذر غفاری می گوید: از پیغمبر خدا شنیدم که فرمود هر کس مرا و اهل بیت مرا دوست دارد آن گاه اشاره نمود به علی (ع) و حسین گفت: این برادرم بهترین او صیانت و سبطین من بهترین ابساط و بزودی خارج می فرماید: خدای تعالی از صلب حسین ائمه دین را و از ماست مهدی این امت . گفتم: ای پیغمبر خدا چند نفر ائمه پس از تو خواهند بود فرمود به عدد نقباء بنی اسرئیل ( کفایت الاثر به نقل از منتخب الاثر – ص 253)
تاریخ : جمعه 89/4/11 | 7:20 عصر | نویسنده : سیدامیرعلی موسوی الحسینی