سفارش تبلیغ
صبا

 

نام کتاب مقدس                     اسماء مقدس حضرت ولی عصر

1- صحف ابراهیم                             صاحب

2 – زبور داوود                                قائم

3 – تورات به لغت توکوم                     قیدمو

4 – تورات عبری                              ماشع

5 – انجیل                                       مهمید آخر

6 – زمزم زرتشت                             سروش ایزد

7 – السیاق زند و پازند                        برام

8 – در زند و پا زند                            بنده یزدان

9 – هزار نامه هندیان                          لند بطاوا (لندیطارا)

10 – ارماطس                                  شماخیل

11 – جاویدان                                   خوراند

12 – کندرال فرنگیان                         خجسته

13 – کتاب اشعیای نبی                       فیروز

14 – کتاب محسوس                          خسرو

15- کتاراتزی پیغمبر                        میزان الحق

16 – برزین آذر فارسیان                     پرویز

17 – قبروس رومیان                         فردوس الاکبر

18 – صحیفه آسمانی                         کلمه الحق

19 – صحیفه آسمانی                         لسان الصدق

20 – کندرال                                   صمصام الاکبر

21 – دوهر                                     بقیه الله

22 – قنطره                                    قاطع

23 – دید براهم                                منصور

24 – انجیل یوحنا                             تسلی دهنده و روح ایستادگی

25 – تورات                                   شیلو

26 – انجیل متی و لوقا و مرقس           پسر انسان

27 – کتاب دانیال                             قائم

28 – اوستا – جاماسب نامه                 سوشیانس

29- شاکمونی                                 قائم

30- پاتیکل هندوها                           راهنما

31 – دادنک بودایی ها                        دست راستین

 
تاریخ : یکشنبه 89/5/10 | 9:38 صبح | نویسنده : سیدکمیل | نظر

کد مداحی و آهنگ مذهبی