سفارش تبلیغ
صبا

کتاب پاتیکل (هندوها)

چون مدت روز تمام شوددنیای کهنه نو شودوزنده گرددصاحب ملک تازه پیدا شودازفرزندان وپیشوای جهان یکی ناموس اخرالزمان ودیگری صدیق اکبریعنی وصی بزرگتروی که "پشن"نام داردونام ان صاحب ملک تازه"راهنما"استبه حق پادشاه شودوخلیفه "رام"(خدا)باشدوحکم براندواو رامعجزه بسیار باشدهرکه پناه به او بردودین پدران او اختیار کندسرخ روی باشدودرنزد رام(خدا)ودولت او بسیار کشیده شودوعمراوازفرزندان ناموس اکبر زیادباشدواخردنیا به او تمام شودوازساحل دریای محیط وجزایرسراندیب وقبرادم (ع)وازجبال القمرتاشمال هیکل زهره تاسیف البحرواقیانوس را مسخرگرداندوبتخانه سومنات را خراب کندو"جگرنات"به فرمان او به سخن ایدوبه خاک افتدپس ان را بشکندوبه دریای اعظم اندازدوهربتی که هرجاباشدبشکند.((ناموس اخرالزمان پیامبراسلام(اللهم صلی علی محمدوال محمدوعجل فرجهم)وپشن نام حضرت علی بن ابیطالب(ع)می باشد.جگرنات به لغت سانسکریتی نام بتی است که هندوها مظهرخدامیدانند)).

کتاب دادنک(بودائیان)

ازقول بودا:بعدازانکه مسلمانی به هم رسیددراخر میان عالم ظلم وفسق وگناه وریای زاهدان وخیانت امینان وحسودی بخیلان وعمل نکردن دانایان به اموخته ی خود دنیااز ظلم وجفاوگناه پر شوداز دین جزءنام او نماندپادشاهان ورئیسان بی رحم وظالم شوندورعیت بی انصاف ونافرمان ومتقلب شوندوهمه در خرابی نظم دنیا بکوشندوهمه جا را ظلم وناسپاسی فراگیردانوقت "دست راستین"جانشین(مماطا){حضرت محمد(اللهم صلی علی محمدوال محمدوعجل فرجهم)}ظهورکندوخاوروباخترعالم را بگیرد ادمیان را به راه خوبیهارهبری کنداوفقط وتنهاحق وراستی را قبول میکندوبس.

کتاب دانیال از کتاب مقدس

1:در ان زمان امیر عظیمی که برای قوم تو قائم(ع)است خواهد برخواست وچنان زمان ننگی خواهد شدکه از حینی که امتی به وجود امده است تا امروز نبوده و دران زمان هریک از قوم توکه دردفتر مکتوب یافت میشودرستگار خواهد شدوبسیاری از انان که در خاک زمین خوابیده اندبیدار خواهند شد…کتاب دانیال باب12.

2:پسر انسان با ابرهای اسمان امدوسلطنت وجلال وملکوت به او داده شدتاجمیع قومهاوامتهاوهمه او را خدمت نمایندباب7.

رجعت

3:امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده(قائم علیه السلام)است خواهد ایستاد…در ان زمان هر کس ازقوم توکه در دفتر مکتوب یافت میشودرستگار خواهد شدوبسیاری از انانکه درخاک زمین خوابیده اندبیدار خواهند شد.کتاب دانیال نبی باب 12بند1-4-12

تورات

1:ودر ایام اخر واقع خواهد شد…داوری میان امتهابه سوی ان روان خواهد شداوامتها را داوری خواهد نمودقومهای بسیاری راتنبیه خواهد کردامتی برامتی شمشیر نخواهد کشیدوباردیگرجنگ را نخواهد اموخت.کتاب اشعیاء نبی باب دوم بندهای 2-4

عدالت

2:بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کردبه جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود…کمربندش کمرش عدالت خواهد بودوکمربند میانش امانت وگرگ با بره سکونت خواهد داشت وپلنگ با بزغاله خواهد خوابیدوگوساله وشیروپرواری باهم وطفل کوچک انها را خواهد راند.کتاب اشعیاءنبی باب یازدهم بندهای6-4

3:عصای قدرت وسلطنت یهوددورنخواهد شدونه فرمانروایی از میان پاهای وی تا(شیلو)بیایدواورا اطاعت امتها خواهد بود(شیلو:کسی که دارای حق است وصلح وسلامتی می اورد)."تورات سفر پیدایش شماره10و42.

طفل شیرخوار بر سوراخ مار…

4:طفل شیرخواره برسوراخ مار بازی خواهدکردوطفل از شیر بازداشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت ودرتمامی کوه مقدس من ضرر وفسادی نخواهد کردزیرا که جهان از معرفت خداوند(جل جلاله)پرخواهد بودمثل ابهائی که دریا را می پوشاند.اشعیانبی باب یازدهم8-9

انصاف در بیابان و…

5:انگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شدوعدالت دربوستان مقیم خواهد گردید.وعمل عدالت سلامتی ونتیجه ی عدالت ارامی واطمینان خواهدبودتاقوم من در مسکن سلامتی ودرمساکن مطمئن ودرمنزل های ارامی ساکن خواهند شد.اشعیاءنبی باب سی و دوم16-18

 

کتاب صفنیای نبی از عهد عتقیق

"منتظرباشید"

خداوند(جل جلاله)می فرمایدبرای من منتظرمباشیدزیرا قصه من بر این است که امتها را جمع نمایم وممالک را فراهم نمایم ودر ان زمان پاک به امتها باز خواهم داد تا جمیع ایشان اسم"یهوه"(خدا"جل جلاله")را بخوانندوبه یک دل او را عبادت نمایند.باب3شماره8-9

کتاب حبقوق نبی از کتاب مقدس

اگرچه تاخیر نمایدبرایش منتظر باش زیرا که البته می ایدودرنگ نخواهدنمود بلکه جمیع امتها رانزد خودجمع می کندوتمامی قومها را برای خویشتن فراهم اورد.

کتاب زکریای نبی

"فتح اورشلیم"

اینک روز خداوند می ایدوغنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شدوجمیع امتها را بر ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهم کردوشهرراخواهندگرفت وخانه ها را تاراج خواهند نمودوان یک روز معروف خداوند"جل جلاله"خواهد بود"یهوه(خدا"جل جلاله")برتمامی زمین پادشاه خواهدبود.
تاریخ : سه شنبه 89/8/11 | 6:7 عصر | نویسنده : سیدکمیل | نظر

کد مداحی و آهنگ مذهبی