سفارش تبلیغ
صبا

انجیل 

1:عیسی "علیه السلام" ایشان را گفت:هراینه به شما می گویم:شماکه مرا متابعت نموده ایدوقتی که پسر انسان برکرسی خودجلال خود نشیندشما نیز به دوازده کرسی نشسته بر دوازده سبط داوری خواهید نمودوهرکه به خاطر اسم من خانه ها یه برادران یاخواهران یا پدر یامادریازن یافرزندان یازمینها را ترک کردصدچندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهدگشت"انجیل متی باب 19بندهای 28و29.

2:پیش از وقت به چیزی حکم مکنیدتا خداوند"جل جلاله"بیاید که خفایای ظلمت را روشن خواهد کردونیتهای دلها را به ظهورخواهد اوردانگه هر کس را مدح از خدا"جل جلاله"خواهدبود.رساله اول پولس رسول به قرنتیانباب چهارم بند5.

3:به جنگ نیکو جنگ کرده ام و دوره ی خود را به کمال رسانیده ایمان راه محفوظ داشته ام بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داورعادل در ان زمان به من خواهد دادونه به من بلکه به.همه کسانی که ظهور اورا دوست دارند"رساله دوم پولس به تیمو تاوس باب4بند7و8

4:به زودی می ایم پس انچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو را بگیرد."مکاشفه یوحنای رسول باب سوم بند11.

نشانه های اخرالزمان"درانجیل متی"

5:امه این را بدان که در ایام اخرزمانهای سخت پدید خواهد امدزیرا که مردمان خودپرست خواهندبودوطماع ولاف زن ومتکبروبدگو ونامطیع والدین وناسپاس وناپاک وبی الفت وکینه دوزوغیبت گروناپرهیزوبی مروت ومتنفر از نکویی وخیانتکاروتند مزاج ومغرورکه عشرت را بیشتر از خداوند"جل جلاله"دوست دارندکه صورت دینداری دارندلیکن قوت ان را انکار می کنند."رساله دوم پولس به تیمو تاوس باب سوم بندهای 1-5

نشانه های ظهور"در انجیل متی.یوحنا.مرقس.لوقا"

6:وفورا بعد مصیبت ان ایام افتاب تاریک گرددوماه نور خود را ندهدوستارگان از اسمان فرو ریزندوافلاک متزلزل گرددوانگاه عدالت بر انسان در اسمان پدید گرددوان وقت جمیع طوایف سینه زنی کنندوپسر انسان را بینندکه بر ابرهای اسمان باقوت وجلال عظیم می اید."انجیل متی باب 24بند29و30

7:لیکن چون تسلی دهنده که او از جانب پدرنزد شما ایدیعنی"روح راستی"که از پدر صادر می گردد او بر من شهادت خواهد دادوشما نیز شهادت خواهید داد."انجیل یوحنا باب 15 صفحه27.

8:راست می گویم که رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم "تسلی دهنده"نزد شما نخواهد امداما اگر بروم اورانزد شما می فرستم وچون او ایدجهان را بر گناه وعدالت داوری ملزم خواهد نمودو…بسیار چیز های دیگر نیز دارم به شما بگویم لکن الان طاقت تحمل انها را نداریدولیکن چون او"روح راستی"ایدشما رابه جمیع راستی ها هدایت خواهد کردزیرا که او از خود تکلم نمی کندبلکه به انچه شنیده است سخن خواهد گفت واز امور اینده به شما خبر خواهد دادانچه از ان من است می گیردوبه شما خبر خواهد داد.انجیل یوحنا باب16شماره7.

9:انگاه پسر انسان را می بینیدکه با قدرت وجلال عظیم بر ابرها می ایددر انوقت فرشتگان خود را ازجهات اربعه از انتهای زمین تا اقصای فلک فراهم خواهد اورد…ولی از ان روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع نداردونه فرشتگان در اسمان ونه پسر هم پس در حذر باشید و بیدار شده و دعا کنید زیرا نمی دانیدکه ان وقت کی می شود."انجیل مرقس باب13شماره 19و32.

10:پس شما نیز مستعد باشیدزیرا درساعنی که گمان نمی بریدپسر انسان می اید."انجیل لوقا باب12صفحه40

…ودلهای مردمان ضعف خواهد کردازخوف وانتظار ان وقایعی که بر ربع سکون ظاهر شودوانگه پسر انسان راخواهنددید که بر ابری سوار شده باقوت وجلال عظیم می اید."انجیل لوقاباب20صفحه40.

کتاب زکریای نبی

"فتح اورشلیم"

اینک روز خداوند می ایدوغنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شدوجمیع امتها را بر ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهم کردوشهرراخواهندگرفت وخانه ها را تاراج خواهند نمودوان یک روز معروف خداوند"جل جلاله"خواهد بود"یهوه(خدا"جل جلاله")برتمامی زمین پادشاه خواهدبود.
تاریخ : سه شنبه 89/8/11 | 6:3 عصر | نویسنده : سیدکمیل | نظر

کد مداحی و آهنگ مذهبی