سفارش تبلیغ
صبا

 

بسم الرب الشهدا والصدیقین

 

امام زمان (عج) در ادیان(همراه توضیحات مکتوب)

 

زیورحضرت داودازکتاب مقدس

1:در میان امتها گوئید خداوند سلطنت می گیردربع مسکونی پایدارمیشودوجنبش نخواهدخورد قومهارابه انصاف داوری خواهد نمود اسمان شادی کندوزمین مسرور گرددودریاوپری ان غرش نمایدصحرا و هرچه در ان است به وجد اید انگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهندکردزیراکه می ایدکه برای داوری جهان"می اید ربع مسکون رابه انصاف داوری خواهد کرد.مزمور96.

2:شریران مقطع خواهند شدواما منتظران خداوندوارث زمین خواهندشد.مزمور37.

3:ای خدا احکام خود رابه ملک زادهعطا فرماتا انکه قوم تورا به عدالت و فقرای تو را به انصاف حکم نمایدبه قوم کوههاسلامت وکویرهاعدالت برساندفقیران قوم تو را حکم نمایدوپسران مسکینان را نجات دهدوظالم را بشکند...در روزهایش صدیقان شکوفه خواهند نمودزیادتی سلامتی تا باقی بماند ماهد(خواهدبود)...از دریابه دریاواز نهربه اقصای زمین سلطنت خواهد نمود...بلکه تمامی ملوک به او کرنش خواهند نمودوتمامی امم او را بندگی خواهند کردزیراکه فقیر وقتی فریاد می کندومسکینی که نصرت کننده نداردخلاصی خواهد داد...مزمور27.

4:هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بودواماحلیمان وارث زمین خواهند شد.نزدخداوند ساکت شودومنتظراناوباش منتظر خداوند باش وطریق اورا نگهدارتا تورا به وراثت زمین برفرازد.مزمور37.

جاماسب نامه در کتاب (زندوهومن میسن)

1:جاماسب از قول استادش زرتشت خبر می دهد:پیش از ظهورسوشیانس پیمان شکنی ودروغ وبی دینی درجهان رواج می یابدومردم از خدا دوری جسته ظلم وفسادوفرومایگی اشکار می گردد همین هانیز اوضاع جهان را دگرگون ساخته زمینه رابرای ظهورنجات دهنده مساعدمیگردند.

وقایعی که مسادف باظهورمیشودعبارت است ازعلامات شگفت انگیزی که در اسمان پدید می اید(کف دست نورانی)ودال بر امدن شهرایزد میباشدوفرشتگان از شرق وغرب به فرمان اوفرستاده می شودوبه همه دنیاپیام می فرستد اما اشخاص شروراو را انکارمیکنندوکاذب می شمارندونگهبانان پیروزگراسمانهاوزمینهادر برابراوسرفرود می اورند.کتاب زندوهومن صفحه25.

2:گشتاسب پادشاه وقت می پرسد:وقتی((سوشیانس))ظهورکردچگونه فرمانروائی ودادستانی میکندوجهان را چگونه اداره خواهد کردوچه ائینی دارد؟جاماسب درپاسخ وی میگوید:سوشیانس"((نجات دهنده دنیا))این را به جهان(رایج)کندوازونیاز(فقروتنگدستی)راهم تباه کندواهریمن را ازدامان افریدگان باز داردومردمان گیتی هم منش(تفکر)وهم گفتاروهم کردارباشند.جاماسب نامه درکتاب زندوهومن میسن صفحه121و122.

3:انگاه پیروزی بزرگی از طرف ایزدان میشودواهریمنان را منقرض میسازندوتمام اقتداراهریمنان در زمین است ودراسمان راه ندارندوبعداز پیروزی ایزدان وبرانداختن تبار اهریمنان عالم کیهان به سعادت اصل خود رسیده"بنی ادم بر تخت نیکبختی خواهند نشست.ص121و122.

کتاب شاکمونی (هندوها)

پادشاهی ودولت دنیابه فرزند سید خلایق دوجهان"کشن"(کشن:به لغت هندی حضرت محمد(اللهم صلی علی محمدوال محمدوعجل فرجهم)است).بزرگوارتمام شودوی کسی باشدکه بر کوههای مشرق ومغرب دنیاحکم براندوفرمان کندوبر ابرها سوار شودوفرشتگان کارکنان اوباشندوجن وانس در خدمت اوشوندازسودانکه زیرخط استوا استتاارض تسعین که زیر قطب شمالی است وماوراء بحارراصاحب شودودین خدا یک دین شودودین خهدا زنده گرددونام او قائم باشدوخداشناس باشد.

کتاب دید(هندوها)

پس از خرابی دنیاپادشاهی در اخرالزمان پیداشود که پیشوای خلایق باشدونام او منصور باشدوتمام عالم را بگیردوبه دین خود اوردهمه کس از مومن وکافر بشناسدوهرچه از خداخواهد بر اید.

کتاب باسک(هندها)

دوردنیا تمام شودبه پادشاه عادلی در اخرالزمان که پیشوای ملائکه وپریان وادمیان باشدوحق وراستی بااوباشدوانچه در دریاها وکوههاپنهان باشد بدست اوردواز اسمانهاوزمین وانچه باشدخبر دهدواز او بزرگتر کسی به دنیا نباشد.
تاریخ : سه شنبه 89/8/11 | 6:11 عصر | نویسنده : سیدکمیل | نظر

کد مداحی و آهنگ مذهبی